PROTOTHEMA

Πολιτική

Οι επιστολές που αντάλλαξαν Αρχιεπίσκοπος και Πρωθυπουργός για το Σκοπιανό

Ιερώνυμος: Δεν μπορούμε να δεχτούμε το «Μακεδονία»- Τσίπρας: Υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση

Ιερώνυμος: Δεν μπορούμε να δεχτούμε το «Μακεδονία»- Τσίπρας: Υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση

Προσεκτικές στις διατυπώσεις τους και οι δύο επιστολές   - Αιχμές από τον πρωθυπουργό για «κραυγές, εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας, ακρότητες εν ονόματι του έθνους » - Αρχιεπίσκοπος: Η μαρτυρία λόγου και αίματος απαγορεύει τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία» από άλλον - Το θέμα είναι και εκκλησιαστικό 

Επιστολές για το Σκοπιανό αντάλλαξαν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο πρωθυπουργός.
Την αρχή έκανε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας  ο οποίος μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό στην οποία τόνιζε ότι το Σκοπιανό είναι και εκκλησιαστικό θέμα.


Παράλληλα στην επιστολή υπογράμμιζε πως δεν επιθυμεί ανάμειξη στις ενέργειες του ελληνικού ΥΠΕΞ. Όμως, τονίζει, δεν μπορεί να απεμπολήσει της διαχρονική μαρτυρίου λόγου και αίματος τόσο του κλήρου όσο και του λαού υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας και από αυτήν την άποψη της απαγορεύεται να δεχτεί τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία» από οποιονδήποτε άλλον.

Ο Αρχιεπίσκοπος είχε ήδη τονίσει μέσα από χθεσινές του δηλώσεις ότι το όνομα «Μακεδονία» δεν είναι αποδεκτό, αλλά παράλληλα είχε δηλώσει αντίθετος και στα εκδηλώσεις και συλλαλητήρια. Και είχε καταλήξει λέγοντας  ότι ««αναμένει από την υπεύθυνη ελληνική κυβέρνηση να κατανοήσει την ανησυχία για το θέμα, που είναι και ανησυχία του οικουμενικού ελληνισμού».

Ολόκληρη η επιστολή του Αρχιεπισκόπου έχει ως εξής:


Πρός
τόν Ἐξοχώτατο
Κύριο Ἀλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας
Ἐνταῦθα


Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μετά τήν ἀνατολή τοῦ νέου ἑνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου καί στό πλαίσιο τῆς πρώτης μας αὐτῆς ἐπικοινωνί­ας μέσα στό 2018, προαγόμαστε νά ἐκφράσουμε τίς θερμότερες εὐχές μας γιά οἰκογενειακή καί προσωπική εὐτυχία, ἀλλά καί ἐπιτυχία στό εὐθυνοφόρο ἔργο Σας πρός ὄφελος ὅλου τοῦ ἑλλη­νικοῦ λαοῦ.
Μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή ἀπευθυνόμαστε πρός Ἐσᾶς, προκειμένου νά Σᾶς καταστήσουμε κοινωνό τοῦ εὐλόγου προ­βληματισμοῦ μας ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Δέν διέλαθε τῆς προσοχῆς μας ἡ ἔντονη διπλωματική κινητικότητα κατά τίς τελευταῖες ἡμέρες στό ζήτημα τῆς ὀνομασίας τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, ἡ ὁποία κινεῖται παράλληλα πρός τίς πρόσφατες ἐκκλησιαστικές διερ­γασίες γύρω ἀπό τό ζήτημα τῆς σχισματικῆς, αὐτοτιτλοφορού­μενης «Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας». Συνέπεια τῶν διεργασιῶν αὐτῶν ἦταν τό Ἀνακοινωθέν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 15ης Δεκεμβρίου 2017. Στούς χειρι­σμούς τῆς κατ' ἐξοχήν ἁρμόδιας Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, θέ­λουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι τό ζήτημα τῶν Σκοπίων, ἔχει καί τήν ἐκκλησιαστική του παράμετρο, τήν ὁποία θεωροῦμε πολύ σοβαρή, καί ἡ ὁποία ἀπηχεῖ τήν τακτική κάποιων λαῶν τῆς Βαλκανικῆς πρῶτα νά ὀργανώνονται γύρω ἀπό κάποιο ἐκκλη­σιαστικό ὀργανισμό (κανονικό ἤ σχισματικό), ἔπειτα δέ νά οἰ­κοδομοῦν τήν κρατική τους ὀντότητα.
Υἱοθετῶντας τήν τακτική αὐτή, ὁ Πρόεδρος τῆς ἑνιαίας Γιουγκοσλαυίας Κροάτης Τῖτο, ἔσπευσε παράλληλα μέ τήν πο­λιτική δημιουργία τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων καί κατά τίς δι­πλωματικές ἀφορμές τῆς ἐποχῆς, νά προκαλέσει καί νά ἐνθαρ­ρύνει τήν ἐκκλησιαστική ἀπόσχιση τῆς περιοχῆς (1958 καί 1967) ἀπό τό Πατριαρχεῖο Σερβίας, κανονικό ἔδαφος τοῦ ὁποίου λογί­ζεται ἕως σήμερα γιά τήν οἰκογένεια τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησι­ῶν, καί τή δημιουργία σχισματικῆς Ἐκκλησίας μέ ὄνομα ἀκρι­βῶς τό ἴδιο μέ τήν ἱδρυθείσα «Σοσιαλιστική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Παρά τή μή ἀναγνώριση τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς ἀ­πό καμία ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ σκοπιμότητα παραμένει καί νομίζουμε, εἶναι προφανής.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, χωρίς νά ἐπιθυμεῖ τήν ὁποια­δήποτε ἀνάμειξή της στίς ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερι­κῶν, χωρίς ταυτόχρονα νά ἀπεμπολεῖ τή διαχρονική μαρτυρία λόγου καί αἵματος τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ της ὑπέρ τῆς Ἑλ­ληνικότητας τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία τῆς ἀπαγορεύει νά ἀπο­δεχθεῖ τή χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον, ἀποφάσισε στή συνεδρία της τῆς 9ης Ἰανουαρίου τ.ἔ., νά ἐπισημάνει τόν κίνδυνο τῆς πιθανότητας μετακυλίσεως τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας τοῦ γειτονικοῦ Κράτους, ἀπό τό πολιτικό στό ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο καί τήν ἐπιβίωση ἑνός ἰδι­ότυπου ἀλυτρωτισμοῦ στή γείτονα χώρα μέσῳ τοῦ τίτλου τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων. Ἐν ὄψει αὐτοῦ, θερμῶς παρακαλοῦμε νά ληφθοῦν ὑπ' ὄψη τά ἀνωτέρω, ὥστε στά πλαί­σια τῆς συμφωνίας περί τοῦ ὀνόματος τοῦ Κράτους τῶν Σκοπί­ων, νά ὑπάρξει μέριμνα καί γιά τήν ἀντίστοιχη ὀνομασία τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τόν τίτλο τῆς ὁποίας πρέπει νά ἀπαληφθεῖ ὁ ὅρος «Μακεδονία» καί τά παράγωγά του.
Γνωρίζοντας τό σεβασμό καί τήν εὐαισθησία Σας γιά τά θέματα τῆς Ἐκκλησίας μας καί βέβαιοι γιά τήν εὐμενῆ ἐξέταση τῆς κατά τά ἀνωτέρω ἐπισημάνσεως, εὐχόμαστε τήν Εὐλογία τοῦ Θεοῦ στά ἀγαθά Σας ἔργα καί εἰδικότερα, ἐπιτυχία στό ἐγ­χείρημα πού ἀναλάβατε, τῆς ἐξομαλύνσεως καί ἀμβλύνσεως τῶν ὑφισταμένων χρονίων διαφορῶν στό ζήτημα τῶν Σκοπίων καί διατελοῦμε μετ' Εὐχῶν καί Τιμῆς.


† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον - Αὐθημερόν
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης ΚλήμηςΗ απάντηση Τσίπρα

Στην επιστολή αυτή απάντησε σήμερα ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως «θα λάβουμε υπόψη την εκκλησιαστική πτυχή με τη δέουσα προσοχή» και ξεκαθαρίζει πως «υπεύθυνη βάσει Συντάγματος για το ζήτημα είναι η Κυβέρνηση» μιλώντας για τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας - Πολιτείας.
Στόχος μας λέει ο πρωθυπουργός, είναι η επίλυση του ονοματολογικού με εθνική ομοψυχία. Να μην υπονομεύεται η εθνική ομοψυχία από μισαλλοδοξία και ακρότητες που στο παρελθόν οδήγησαν σε εθνικές ήττες.
Παράλληλα όμως άφησε και αιχμές μιλώντας για ««κραυγές, εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας, ακρότητες εν ονόματι του έθνους »

Να θυμίσουμε πως πριν δημοσιοποιηθεί η επιστολή- απάντηση Τσίπρα, είχε προηγηθεί από κυβερνητικούς κύκλους πρωτοφανής επίθεση στην Εκκλησία την οποία ταύτισαν με τη «Χρυσή Αυγή». 

Αναλυτικά η επιστολή του Αλέξη Τσίπρα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο έχει ως εξής:


«Σας ευχαριστώ για την από 10 Ιανουαρίου επιστολή σας.

Εύχομαι, επί τη ευκαιρία, σε Σας και στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας, ειρηνικό, δημιουργικό, έμπλεο αγάπης και αγαθών έργων, το 2018.

Επιτρέψτε μου, για το θέμα των σχέσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στο οποίο αναφέρεστε, να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνησή μου είναι αποφασισμένη να το αντιμετωπίσει με αίσθημα εθνικής ευθύνης, αμετακίνητης προάσπισης των εθνικών συμφερόντων, και επιδίωξης σχέσεων ειρήνης, συνεργασίας, και φιλίας, με όλους τους λαούς της περιοχής.

Πολιτική που συνάδει απολύτως με τα διδάγματα της ορθόδοξης πίστης, που στον πυρήνα τους έχουν την ειρήνη στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και λαών.

Στην προσπάθειά μας αυτή σας παρακαλώ να θεωρήσετε βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε τις σκέψεις που διατυπώνετε στην επιστολή σας με την δέουσα προσοχή. Θα λάβουμε σοβαρά υπόψη όσα για την εκκλησιαστική πτυχή του θέματος αναφέρετε. Και, το κυριότερο, θα διαχειριστούμε την ευθύνη που το Σύνταγμα και η επιλογή του ελληνικού λαού μας έχει αναθέσει, με πνεύμα διαλόγου, και εθνικής ενότητας.  

Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς στην άποψη αρχής, ότι στα εθνικά θέματα απαιτείται η πιο πλατιά εθνική ομοψυχία. Και η εθνική ομοψυχία θεμελιώνεται στη σύνεση, στον διάλογο, στον σεβασμό των διαφορετικών απόψεων, αλλά και των διακριτών ρόλων. Και υπονομεύεται από κραυγές, εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας, ακρότητες που εν ονόματι του έθνους οδήγησαν στο παρελθόν σε εθνικές ήττες.

Η ιστορική πείρα αποδεικνύει ότι η εθνική αποφασιστικότητα είναι αποτελεσματική μόνον όταν συνδυάζεται με την εθνική σύνεση και την διαρκή επιδίωξη της εθνικής ενότητας.

Μ’ αυτές τις σκέψεις, και με την επιθυμία να είναι πάντα ανοιχτές οι πόρτες του διαλόγου μεταξύ της συνταγματικά υπεύθυνης για την διαχείριση των εθνικών θεμάτων Πολιτείας, και της πάντοτε σε χριστιανική και εθνική εγρήγορση Εκκλησίας, παρακαλώ και εύχομαι να συμβάλλετε, στο μέτρο των δυνάμεών σας, ώστε η Ελλάδα, με πνεύμα ενότητας και ορθού λόγου, χωρίς τα λάθη του παρελθόντος, να αντιμετωπίσει με επιτυχία το θέμα των σχέσεων με την ΠΓΔΜ, όπως και τα άλλα εθνικά θέματα που την απασχολούν.

Η κυβέρνησή μου, και εγώ προσωπικά, θα κάνουμε ό, τι μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή.  

Με σεβασμό και βαθιά εκτίμηση,

Αλέξης Τσίπρας».Δείτε το πρωτότυπο της επιστολής του Αρχιεπισκόπου στον πρωθυπουργό Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!
Ακολουθήστε μας στα

Ελευθέριος12/01/201815:37

Του κυρίου Τσίπρα όποτε του συμφέρει θα κάνει Δημοψηφίσματα; " Ιδού η ρόδος, ιδού και το πήδημα"κύριε Τσίπρα. Άσε κατα μέρος της , δήθεν μισαλοδοξίες, και κάνε τώρα δημοψήφισμα για να δεις πως οι Έλληνες είναι όλοι Έλληνες και αγαπούν την Πατρίδα τους. ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ και δεν είναι, όπως σε συμφέρει να λες πως η Εκκλησία, (Εκκλησία σημαίνει Λαός, σημαίνει Ελλάδα) είναι Χρυσαυγήτες. Αυτό είναι Μισσαλοδοξία, να καταργούμε τους Θεσμούς και να θέλουμε να επαναφέρουμε ένα νέο κομματικό μεσαίωνα . 000 (Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν" .

Απάντηση
E ΡΕ12/01/201813:49

Σας γλεντοκοπαει ο Αλεξ δεξιομουρηδες !!!! ωραιος μια δεκαετια μπροστα του

Απάντηση
Νίκος 12/01/201813:31

YΠΕΥΘΥΝΗ είναι η Κυβέρνηση της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Και ΘΑ είναι πάλι ΥΠΕΥΘΥΝΗ στην ...επόμενη "Αριστερή παρένθεση" των ετών 2019-2023!.. Και την τελική ΑΠΟΦΑΣΗ θα έχει η υπεύθυνη Κυβέρνηση ΑΥΤΗ και δεν θα κάνει κουμάντο εδώ πέρα ο καθένας και ο κάθε ...ΟΜΙΛΟΣ προσώπων!.._____________Καμία μα ΚΑΜΙΑ επίπτωση δεν έχει σε βάρος της Ελλάδος το εάν η FYROM αναγνωριστεί υπό της Ελλάδος με την ονομασία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". Πολλώ μάλλον, εάν αναγνωριστεί ως "Νέα Μακεδονία". Διότι ΕΤΣΙ δείχνει η FYROM να απεκδύεται ΚΑΙ την ιστορία περί "Μακεδονίας". Και ακόμη ΘΑ ΤΟ ΛΕΕΙ και θα το ΟΜΟΛΟΓΕΙ αυτό ο καθένας τους όταν λέει και ΜΟΝΟ την ονομασία "Νέα Μακεδονία"!_______ΕΠΙΤΥΧΙΑ τεράστια της Ελλάδος, αν και όπως είπα τι "ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟ " να κάνει ένα κράτος ΦΤΩΧΩΝ που αν έδινε η Ελλάς ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ στους κατοίκους του, ΟΛΟΙ, μα ΟΛΟΙ θα ΜΕΤΕΚΟΜΙΖΑΝ Εδώ, στην Ελλάδα και θα γινόντουσαν ΕΛΛΗΝΕΣ! _________ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μακεδονία είναι ΕΛΛΑΣ και δεν έχει ανάγκη να λέγεται ειδικότερον ως "Μακεδονία", όπως δεν εξειδικεύεται σε ονομασία π.χ η Θεσσαλία, αλλά λέγεται ΚΑΙ ΑΥΤΗ "ΕΛΛΑΣ"!..___________Το πρόβλημα γιά την Ελλάδα, ως προς την ονομασία της FYROM, είναι ΜΟΝΟ οι εδώ ΝΕΟΝΑΖΙ-ΦΑΣΙΣΤΕΣ, οι οποίοι υπό το πρόσχημα της ονομασίας της FYROM, η οποία FYROM, ΞΕΡΟΥΝ καλά ότι ΠΟΤΕ δεν πρόκειται να δεχθεί να ΑΠΑΛΛΗΦΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ το "Μακεδονία" από την έστω σύνθετη ονομασία αναγνώρισης της, θέλουν ΨΕΥΤΟ-Τσαμπουκά και ΨΕΥΤΟ-Νταηλίκια γιά να παραστήσουν τον ..."Πατριώτη", διότι τούτο είναι κάτι που τους ...ΛΕΙΠΕΙ στους τελευταίους αγώνες του Ελληνικού Έθνους!..(ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ γαρ!______Των Γερμανών κατακτητών βεβαίως-βεβαίως!..).____________AYTH είναι η μόνη ΑΛΗΘΕΙΑ!..

Απάντηση
Νίκος 12/01/201812:02

Αλέξης Τσίπρας!___________ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Πολιτικός ΗΓΕΤΗΣ!_______Έστω και εάν εμφανισιακά δεν του φαίνεται επειδή ΠΑΝΤΑ είναι γελαστός και είναι και παραμένει ΠΑΙΔΙ!__________Και ΔΕΝ είναι από πολιτικά "Τζάκια" και με οικογενειοκρατία αναδειχθείς!..

Απάντηση
Μάνος12/01/201817:33

Ο τεράστιος ηγέτης που δήμευσε για 100 χρόνια τη δημόσια περιουσία, που αύξησε κι επέκτεινε τον ΕΝΦΙΑ, που επέβαλλε φόρο ακόμα και στον χαμηλόμισθο των 450ε, που καθιέρωσε πλειστηριασμούς ακόμα και για χρέη των 500ευρώ(!!!!!!), που επέβαλλε capital cpntrols την στιγμή που οι πλειονότητα των υπουργών έχει τα λεφτά στο εξωτερικό, που ξεπούλησε λιμάνια κι αεροδρόμια, που πετσόκοψε τις ήδη χαμηλές συντάξεις, που η φτώχεια στη χώρα αυξήθηκε 22% τα τελευταία 3 χρόνια!!!! Ρε παλληκαρά κατανοητή η προσπάθεια εσένα και των ομοίων σου που στηρίζεται τον φασιστικό συρφετό που λυμαίνεται προς το παρόν την εξουσία να λιβανίζεται ένα ανίκανο προδοτικό σκουπίδι σαν τον Τσιπράκο και την παρέα του αλλά κάντε το με πιο συγκρατημένο τρόπο επειδή μόνο ένας παράφρων ή επικίνδυνος αμοραλιστής θα χαρακτήριζε σπουδαίο ένα απολειφάι που επι ημερών του η φτώχεια στη χώρα αυξήθηκε κατά 22,5 % τα τελευταία τρία χρόνια!!!!

Απάντηση

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

2500  χαρακτήρες απομένουν

* Υποχρεωτικά πεδία