ΣτΕ: Ο υπέρμετρος περιορισμός της ακίνητης περιουσίας από το κράτος δίνει δικαίωμα αυτόματης αποζημίωσης

sumvoulio_tis_epikrateias

Αφορμή για την απόφαση ήταν δύο τουριστικές- ξενοδοχειακές εταιρείες στο Λαγανά Ζακύνθου – Η Πολιτεία οφείλει να αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακινήτων για τα οποία έχει θεσπίσει περιορισμούς

Όταν η Πολιτεία θεσπίζει περιορισμούς στην ακίνητη περιουσία των πολιτών οι οποίοι αλλοιώνουν σημαντικά τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας τους (περιορισμοί στην ανέγερση οικημάτων, ξενοδοχειακών μονάδων, κ.λπ.) οφείλει από μόνη της να αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων και των ακινήτων, σύμφωνα με τις Συνταγματικές επιταγές και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποφάνθηκε το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όμως, το Α΄ Τμήμα παράπεμψε για οριστική κρίση στην Ολομέλεια Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, λόγω σπουδαιότητας το όλο ζήτημα αλλά και για να κριθεί εάν για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η προηγούμενη υποβολή από τον ιδιοκτήτη σχετικής αίτησης ή πρέπει να γίνεται αυτόματα από το κράτος η καταβολή της αποζημίωσης.

Προσφεύγουσες δύο εταιρείες στο Λαγανά Ζακύνθου

Τους συμβούλους Επικρατείας τους απασχόλησε περίπτωση δύο τουριστικών-ξενοδοχειακών εταιρειών οι οποίες είχαν μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή του Λαγανά Ζακύνθού. Η περιοχή αυτή το 1999 με Προεδρικό Διάταγμα ανακηρύχθηκε σε θαλάσσιο πάρκο λόγω της ωοτοκίας της χελώνας caretta - caretta στην θαλάσσια και χερσαία αυτή περιοχή.

Οι δύο εταιρείες προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια και ζήτησαν να τους καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση (σύμφωνα με το άρθρο 105 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα) για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην ιδιοκτησία τους και ειδικά για τους κατασκευαστικούς περιορισμούς (επιτρεπόμενες χρήσεις γης), όπως είναι μείωση του ύψους των κτιρίων, οι περιορισμοί στις κλίνες των ξενοδοχειακών μονάδων (15 κλίνες ανά στρέμμα), η απαγόρευση φωτεινών επιγραφών, η απαγόρευση κατάτμησης των εκτάσεων (δηλαδή οικοπεδοποίηση των εκτάσεων) κ.λπ. Οι εταιρείες ζητούσαν την καταβολή αποζημίωσης περίπου 3,5 εκατ. ευρώ η μια εταιρεία και 3 εκ. ευρώ η άλλη.

Δικαιώθηκαν σε δεύτερο βαθμό

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών οι τουριστικές-ξενοδοχειακές εταιρείες έχασαν την δικαστική μάχη, αλλά στην συνέχεια δικαιώθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το οποίο επιδίκασε στην μεν μια εταιρεία αποζημίωση 100.000 ευρώ, στη δε άλλη 90.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ερμηνεύοντας τις διατάξεις των άρθρων 24 και 17 του Συντάγματος, δέχθηκε ότι «τα εμπράγματα δικαιώματα προστατεύονται επί ακινήτου, όπως η κυριότητα, στο πλαίσιο του προορισμού του ακινήτου, που περιλαμβάνει το φάσμα των επιτρεπτών χρήσεών του».

Ακόμη, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι «σύμφωνα με την ΕΣΔΑ ο νόμιμος σκοπός της προστασίας της φυσικής κληρονομιάς, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν απαλλάσσει το Δημόσιο από την υποχρέωσή του να αποζημιώσει τους ενδιαφερόμενους όταν η προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας τους είναι υπερβολική, καθόσον, στην περίπτωση αυτή, η απουσία αποζημιώσεως διαρρηγνύει τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού συμφέροντος, σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση της περιουσίας».

Έτσι, το Διοικητικό Εφετείο είπε «ναι» στην καταβολή αποζημίωσης στις δύο επίμαχες εταιρείες. Όμως, το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αναίρεση στις εφετειακές αποφάσεις και οι υποθέσεις απασχόλησαν το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο, Αναστάσιο Κότση και εισηγήτρια την πάρεδρο Σταυρούλα Κτιστάκη.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το εν λόγω Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας συντάχθηκε με τις θέσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Οι σύμβουλοι Επικρατείας ερμηνεύοντας το Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία (ν. 1650/1986) αποφάνθηκαν ότι εφόσον οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία «έχουν ως αποτέλεσμα ουσιώδη στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας κατά τον προορισμό της, είτε η ιδιοκτησία αυτή βρίσκεται σε περιοχή προστασίας της φύσης είτε σε ζώνη προστασίας της, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, αλλά γεννάται αξίωσή του προς αποζημίωση, η οποία θεμελιώνεται ευθέως ανάλογα με την έκταση, την ένταση και τη χρονική διάρκεια της ζημίας».

Εξάλλου, συνεχίζει το ΣτΕ, «από τη διάταξη του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 προκύπτει ότι η υποχρέωση του Δημοσίου για αποζημίωση του ιδιοκτήτη εκτάσεως, του οποίου το δικαίωμα κυριότητας επί της εκτάσεως αυτής περιορίζεται υπέρμετρα από τους επιβαλλόμενους όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις με τη δημιουργία Ζ.Ο.Ε., δεν εξαρτάται από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 22 του νόμου αυτού, τούτο δε, διότι το Δημόσιο μη εκδίδοντας το διάταγμα θα είχε τη δυνατότητα να καταστήσει ανενεργό την υποχρέωσή του να προσφέρει στο θιγόμενο ιδιοκτήτη ένα από τα αντισταθμίσματα που προβλέπονται μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως, γεγονός που θα προσέκρουε στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας των πολιτών στα δημόσια βάρη και της αναλογικότητας και στο άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., με το οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, αν το επιβαλλόμενο βάρος υπερβαίνει το εύλογο όριο ανοχής και αλληλεγγύης που δικαιούται να αξιώνει το κράτος από το σύνολο των πολιτών ή ορισμένη μερίδα τους, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος και, ενόψει του κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγματος κοινωνικού χαρακτήρα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, μεταβάλλεται σε θυσία ολίγων».

Παραπέμπει στην Ολομέλεια για τον τρόπο επιδίωξης της αποζημίωσης

Τέλος, το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος και της νομολογίας του δικαστηρίου, παρέπεμψε στην Ολομέλεια να απαντηθεί, εάν «κατά την έννοια του άρθρου 22 του ν. 1650/1986, ο θιγόμενος από τη δημιουργία Ζ.Ο.Ε. ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει με την άσκηση ευθείας αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου την επιδίκαση αποζημιώσεως ή απαιτείται προηγούμενη υποβολή από αυτόν σχετικής αιτήσεως στη διοίκηση».

ΣΧΟΛΙΑ (1)

Asxetos

Από το 99 κρατά αυτή η βαλίτσα? Πρωτοδικα αποριφθηκε σε δεύτερο βαθμό δικαιώθηκαν με αποζημίωση από 1 καλό αυτοκίνητο (90.000 κ 100.000 €),και έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μια ερώτηση μόνο, οι δικαστές τα ίδια εγγραφα δεν διαβάζουν η κάνω λάθος .πως γίνεται να υπάρχουν τελείως αντίθετες αποφάσεις;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

ergates

«Δουλεύαμε πάνω από 18 ώρες την ημέρα και ήμασταν εξουθενωμένοι. Από το πρωί δουλεύαμε μέχρι τα ξημερώματα της άλλης ημέρας. Δεν μας πλήρωνε, και όταν ζητήσαμε τα χρήματα μας χτύπησαν» δηλώνει ο Σαλμάν Ατζούμ, που εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα στη Λάρισα

20
prison_korydallos_mafia

Νέα δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να ενέχεται σε μια ακόμη σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως ένα “σφραγισμένο” με 30.000 ευρώ συμβόλαιο θανάτου σε βάρος ενός Πακιστανού, το οποίο ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποτρέψουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αλλά και άλλα συμβόλαια που ετοίμαζε η οργάνωση

5
korydallos-768x512

Απολογήθηκαν σήμερα στην 1η τακτική ανακρίτρια και αμέσως μετά οδηγήθηκαν στις φυλακές - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τέταρτος κατηγορούμενος που είχε κατονομαστεί από συνεργούς του ως ο τσιλιαδόρος της σπείρας

4
dna-3539309_960_720

Από την 1η Μαρτίου οι εξειδικευμένες και απαραίτητες εξετάσεις ανάλυσης DNA μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας - Αυτό προβλέπεται με την έναρξη της διαγνωστικής λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας

4721093

Η Εισαγγελία διέταξε να  διερευνηθεί εάν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις, ενώ να συσχετιστεί η έρευνα αυτή με την ήδη υπάρχουσα ανοικτή δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων

3
lina2main

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Ξυλουργίδης, αυτόπτης μάρτυρας εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες σε περιφερειακό αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε ότι είδε δίπλα στη νεκρή φοιτήτρια δύο νεαρούς να αναζητούν ένα στικάκι

2