Μέχρι τις 10 Μαΐου οι προτάσεις των φορέων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018

Μέχρι τις 10 Μαΐου οι προτάσεις των φορέων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018

Με την εγκύκλιο παρέχονται όλες οι οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους προγραμμάτων των φορέων χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2019-2021

Μέχρι τις 10 Μαΐου 2018, θα πρέπει, όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018, να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο υπουργείο Οικονομίας προκειμένου το νέο πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Αυτό υπογραμμίζεται σε εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, ενώ προστίθεται ότι: «προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του προγράμματος, οι φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων».

Οι φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των φορέων, η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους. Αντίθετα, σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων.

Επισημαίνεται οτι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των φορέων εκείνων, των οποίων τα στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται όπως πρέπει ή αναρτώνται ελλιπώς.

Με την εγκύκλιο παρέχονται όλες οι οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους προγραμμάτων των φορέων χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2019-2021.

Ο κρατικός προϋπολογισμός 2018 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας ενώ οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2018, καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2019-2021, που περιγράφονται στην εγκύκλιο ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του προγράμματος που στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018-2021

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2018-2021 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)) για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου, της Αυτοδιοίκησης, για την ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται συνολικά σε 28,65 δισ. ευρώ.

Βασικός στόχος του ΠΔΕ 2018, είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, ώστε η χώρα να τεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2018 είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής και η ολοκλήρωση των έργων της περιόδου 2007-2013 δίχως απώλεια πόρων. Σημαντική είναι και η υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων του εθνικού σκέλους για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι φορείς χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, υπουργεία και περιφέρειες), υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2018 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, είναι δεσμευτικά για όλους τους φορείς του προγράμματος.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δεσμεύοντας πρόσθετες πιστώσεις ύψους 2.025 εκ. ευρώ πλέον του εγκεκριμένου ΠΔΕ 2018 ενώ κατά τη διάρκεια του έτους το υπουργείο Οικονομίας αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε φορέα βάσει ειδικής τεκμηρίωσης. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και για την κάλυψη άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών, δύναται να διατεθεί ποσό από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2018 ανεξαρτήτως των προβλέψεων.

Οι φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους συνεχιζόμενα έργα, εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί κατά το 2017 (ακόμη και με μηδενική πίστωση) ενώ δε γίνονται αποδεκτές συνολικές προτάσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2018.

Κατάρτιση ΠΔΕ 2018

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:

• το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους

• το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ.

ΣΧΟΛΙΑ (1)

Πάνος

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε τις δημόσιες επενδύσεις, πληρώνει μόνο μισθοδοσίες Καρανικαίων. Χωρίς όμως δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις θα πεινάμε κάθε χρόνο και περισσοτερο. Επιβάλλεται να διώξουμε τους κοπρίτες.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

turk-lirasi

Ο ανταποκριτής του Spiegel στην Κωνσταντινούπολη μεταδίδει ότι παρά τη μερική ανατίμηση της λίρας, μετά την αποφυλάκιση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον, και παρά τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, «οι άνθρωποι στην Τουρκία αρχίζουν μόλις τώρα να αντιλαμβάνονται πραγματικά έντονα τις συνέπειες της οικονομικής κατάρρευσης».

main_stournaras

Στην επίτευξη του στόχου αυτού, όπως διευκρίνισε, αυξημένη συμβολή αναμένεται να έχουν οι πωλήσεις δανείων, οι εισπράξεις δανείων, η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων και οι επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων

6
tsipras_merkel

Το Βερολίνο ανοίγει «παράθυρο» για να μην περικοπούν οι συντάξεις αναφέρει το πρακτορείο – Η κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ είναι διατεθειμένη να στηρίξει τα σχέδια του Τσίπρα εφόσον ανάψει «πράσινο φως» η Κομισιόν

24