LIVE

Κορωνοϊός

Τι προβλέπει ο νέος κώδικας για τα «κόκκινα δάνεια»

Τι προβλέπει ο νέος κώδικας για τα «κόκκινα δάνεια»

Αμεσα η αποστολή ειδοποιητηρίων προς τους δανειολήπτες με καθυστερημένες οφειλές προς τις τράπεζες για πάνω από ένα μήνα - Ανοίγει ο δρόμος για πλειστηριασμούς α' κατοικίας

Έξι μήνες προθεσμία, βάσει του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας, δίνονται στους υπερήμερους οφειλέτες, προκειμένου να ενταχθούν στις διαδικασίες και να συνεργαστούν με τις τράπεζές τους και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώδικας προβλέπει ότι, ότι ακόμη και δάνεια που θα βρεθούν σε καθυστέρηση 90 ημερών και άνω, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, θα υπαχθούν άμεσα στη διαδικασία της ρύθμισης με την τράπεζα, αφού η πρώτη ενημερωτική επιστολή θα τους σταλεί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας δρομολογεί επισήμως τις μαζικές ρυθμίσεις δανείων από τις τράπεζες, υποχρεώνοντας τους οφειλέτες να αποδείξουν ότι είναι συνεργάσιμοι με την τράπεζα και επιθυμούν πραγματικά να διευθετήσουν την οφειλή τους.

Ειδικότερα, ενώ με βάση την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του νόμου 4224/2013 που είχε γίνει στις 31/3/15 οριζόταν ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της τράπεζας προς το ληξιπρόθεσμο οφειλέτη μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015 για όλες τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν -οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία αυτή- καθυστέρηση μεγαλύτερη των 45 ημερών, με την απόφαση 148/10/5.10.2015 της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, προβλέπεται ότι:

Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της υποπαρ. (α) (ββ) του σταδίου 1 (δηλαδή της επικοινωνίας της τράπεζας με τον πελάτη) μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών στο δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, υποβάλλοντας στην τράπεζα:

(αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την "Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης", συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,

(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το πιστωτικό ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οφειλέτη, αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας η προειδοποιητική επιστολή της τράπεζας στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια το εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα.

Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται από την τράπεζα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014, όπως ισχύει, θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει με βάση ιδίως τις παραμέτρους κινδύνου, δυνάμει των διατάξεων της προαναφερόμενης Πράξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προοπτική υλοποίησης και των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο Ν. 4336/2015. 

Αναλυτικά τι γράφει το ΦΕΚ

Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015, καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο στάδιο 2 της Δ.Ε.Κ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:

1. Εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,

2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση ΠΕΕ 42/30.5.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστέλλεται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, η προειδοποιητική επιστολή της ανωτέρω υποπαραγράφου: Στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηριασμό της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα».

Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερολογιακών ημερών μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται από το ίδρυμα εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των τριάντα ημερολογιακών ημερών.

Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014, όπως ισχύει, θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει με βάση ιδίως τις παραμέτρους κινδύνου, δυνάμει των διατάξεων της προαναφερόμενης Πράξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προοπτική υλοποίησης και των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο Ν. 4336/2015.

Η μεθοδολογία της κατά τα ως άνω ιεράρχησης γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διευκρινίζεται ότι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της απόφασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014:

1. Μπορεί να ενεργοποιείται και με πρωτοβουλία του δανειολήπτη αν ο ίδιος προσέλθει και ζητήσει εγγράφως να ενταχθεί στο στάδιο 2 αυτής, είτε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είτε μετά το πέρας αυτής.

2. Δεν αφορά δανειολήπτες που είναι νομικά πρόσωπα σε καθεστώς εκκαθάρισης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (21)

angeliki

οι τεράστιες ανακεφαλαιοποιήσεις που λαμβάνουν 6 χρόνια τώρα οι τράπεζες και θα εξοφληθούν από όλους εμάς, και τα εγγόνια μας πιθανότατα, δεν έπρεπε να αφαιρούνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τα "κόκκινα" δάνεια που δεν μπορεί ο κόσμος να αποπληρώσει γιατί καταργήθηκαν τόσες θέσεις εργασίας έντεχνα από τους συνεταίρους της Ευρώπης? Να μην χαριστούν, να μειωθούν όπως αρμόζει. Επίσης όταν είχαν κέρδη οι Τράπεζες κάλεσαν κάποιον από σας να του δώσουν μέρισμα? δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο...

@angeliki

1ον Οι ανακεφαλοποιησεις δεν είναι τσαμπα και δεν είναι από τα δικα σου λεφτα (εκτος αν εισαι μετοχος). Ότι λεφτα εχουν παρει οι τράπεζες τα γυρνανε η θα τα γυρισουν με τοκο!!!! 2ον Το μερισμα πηγαινει στους μετοχους δεν πηγαινει στους πολιτες. 3ον Το πρόβλημα με τα κοκκινα δανεια δεν είναι ότι δεν πληρωνουν αυτοι που δεν μπορουν, αλλα ολοι οι εξυπνοι που ενώ εχουν λεφτα δεν πληρωνουν διοτι με τις εξαγγελιες της κυβερνησης (Συριζα Ανελ) αναμενουν να κουρευτουν τα δανεια τους. Πηγαινε να κανεις κανα αποδομημενο μουσακα και ασε τους αστοχους σχολιασμους

Όλοι οι μπαταχτσήδες στα παγκάκια

Μαζί σου τσίπρα είναι όλοι οι νυκοκυραίοι

GEORGE M

Οσο σκληρό και να φανεί σε μερικούς, θεωρω απολυτως παράλογο να δεσμευεται σημερα καποιος δικαστικα για 30 χρόνια για να.ξανααγοράσει το σπίτι του, που στις περισσοτερες περιπτωσεις μετα τα 30 χρονια θα ειναι ερειπιο! Η καλύτερη λύση, πέρα απο συναισθηματισμούς είναι να δινει το σπίτι στη διαθεση του δικαστηριου, να ξεχρεωνεται μερος του χρεους και μετα να εντασσεται στο πενταετες -που τωρα θα γινει τριετες- προγραμμα αποπληρωμης του νομου Κατσελη και μετα απο αυτα τα λίγα χρονια να ειναι ενας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ απο χρεη άνθρωπος και να μπορεί να προγραμματισει τη ζωή του όπως επιθυμεί! Αν αργοτερα πιασει την καλή, ας αγορασει ενα σπίτι. Αλλα να το εχει στην καμπουρα του σαν χρεος και μαλιστα με δεσμευση δικαστηριου, αυτο ειναι παραλογο! Εχω παραδειγματα γνωστων που ηδη εχουν ενα σπιτι 30-40 ετων και πασχιζουν να το σωσουν με το νομο Κατσελη, χωρις να σκεφτουν οτι μετα απο άλλα 30 χρονια, τα ντουβάρια θα εχουν σωθεί, αλλα αυτοι θα εχουν φαει τη ζωή τους!!!

STAND UP COMEDY

ΟΣΟ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΜΕ ΒΙΛΛΕΣ & ΜΑΙΖΟΝΕΤΕΣ, ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΣ, ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΓΕΛΙΟ !!!!!!!!!!!!!!!!! ΒΑΡΑ ΣΤΟ ΨΑΧΝΟ ΑΛΕΞΗ !!!!!!

Η ζήλεια και ο φθόνος....

... δεν είναι καλοί σύμβουλοι. Περαστικά.

@@stand up comedy

Τις βίλλες, επαύλεις ,μαιζονέτες και κόττερα οι πραγματικά πλούσιοι δεν τις έχουν στο Ελλαδιστάν δηλωμένες. Εχουν ανάλογες offshore.. οπότε σκάσε και πλήρωνε εσύ φτωχέ λαουτζίκο για την στέγη σου περισσότερους φόρους απ' ότι επί οθωμανικής αυτοκρατορίας.....

κλειστε φυλακη

Τα λαμογια τους τραπεζικους που φωναζαν τους μπατηρηδες και εδιναν αβερτα δανεια. Αυτοι ευθυνονται για ολα, αλλα που κρατος να αποδωσει δικαιοσυνη.

NAI KAΛΑ ....

ΑΥΤΟΙ ΗΔΗ ΞΕΚΩΚΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΧΥΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΙ ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΦΙΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΚΟΡΟΙΔΟ @!!!!!!!!!!

Καθε σπιτι στα χέρια τραπεζίτη

Ποιο καπιταλιστική αριστερα δε γνώρισε αυτός ο πλανητης. Κουμμουνιστες που δουλεύουν για τα συμφέροντα των ξένων και ντόπιων τραπεζιτών.

alex

Οταν καποιος πληρωνε 700 ευρω το μηνα κ τωρα αρνειτε να πληρωσε ακομα και 150 ηρθε η ωρα να παρει αυτο που του αξιζει...αυτος που ειναι ατο ενοικιο και αν το αργησει μια βδομαδα τον κυνηγανε στις μερες μας χαρακτηριζεται χαζος...

μπαμπης

Καλα κανει ο ανθρωπος...πρεπει να πληρωσουν ολοι...αγοραζαν σπιτια αξιας 200 με 300 χιλιαδες ευρω και τωρα ολοι κλεγονται...δεν εχουν να πληρωσουν...ενω ολες οι ταβερνες και οι καφετεριες ειναι γεματες!!!Πως γυνετε αυτο???ολοι κλαιγωντε οτι δεν εχουν λεφτα,αλλα μολις μαθαν για capital control τρεξαν και βγαλαν εκατονταδες χιλιαδες ευρω απο τραπεζες,σε ποιον τα πουλατε ολα αυτα???

???!!!

Αν δεν είσαι τρολλάκι της Κουμουνδούρου, τότε πάσχεις από το γνωστό σύνδρομο της κατσίκας του γείτονα. Στον απλοϊκό συλλογισμό σου δεν περιλαμβάνεις τη μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τα τελευταία 5 χρόνια, τα δάνεια που έδιναν οι τράπεζες αφειδώς χωρίς κριτήρια, τα θαλασσοδάνεια που πήραν "επιχειρηματίες" και δεν πρόκειται να τα αποπληρώσουν ποτέ (αλήθεια θα πάει τραπεζίτης φυλακή γι' αυτό?), το γεγονός ότι δεν βγαίνουν όλοι έξω κάθε μέρα ούτε σήκωσαν λεφτά όλοι (γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν καταθέσεις στις τράπεζες πια) καθώς και το ότι οι τράπεζες ανακεφαλαιώνονται για δεύτερη φορά αλλά κανείς δεν ρωτάει που έχουν πάει τα λεφτά που δόθηκαν την προηγούμενη φορά. Αρκετά με τους αφορισμούς και τις απλοϊκές διαπιστώσεις, εδώ μας εμπαίζουν συνεχώς και μας οδηγούν στην ανέχεια και στην πλήρη υποδούλωση και κάποιοι χαίρονται γιατί νομίζουν ότι αυτοί θα μείνουν απ' έξω και θα γελάνε με την καταστροφή των άλλων.

@@μπάμπης

μην λές μεγάλα λόγια,μην λές μεγάλα λόγια! εγώ που απο τον Ιούλιο πάω κάθε βραδάκι για το 60αράκι εκατοντάδες χιλιάδες εβρόπουλα δεν μπόρεσα να βγάλω απο την Τράπεζα με capital controls!!! αν εσύ ξέρεις άλλο τρόπο..πές μου και εμένα να μάθω και να μην στήνομαι.!!

john

Αν υπήρχε στοιχειώδης πολιτική ευθιξία και σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα λυνόταν το θέμα αποπληρωμής δανείων έστω και με επιμήκυνση με αναλογική αποπληρωμή στεγαστικών,καταναλωτικών ,καρτών δανείων απο το 25%-30% του φορολογηταίου εισοδήματος αφαιρουμένων φόρου εισοδήματος,ΕΝΦΙΑ,τελών κυκλοφορίας ,εισφοράς αλληλεγγύης .Έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι συνταξιούχοι έχασαν εφάπαξ, και πάνω απο 50% του οικ. εισοδήματος;

ΜΠΡΑΒΟ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

Να πληρώσουν τα λαμόγια, και οι σαβούρες που πήγαιναν με ένα μισθό και αγόραζαν σπιτι στην Αθήνα με 200.000 ( πολλά πραδείγματα εδώ που ζω στην επαρχία) και καπάκι μου ήθελαν και μερσεντές.. Ποιός θα τα πληρώσει η πολύ μεγάλη πλειοψηφία που δεν πήρε ΠΟΤΕ δάνειο η ήταν συνεπέστατοι ( και είναι) και τα λαμόγια να μας κοροιδεύουν; ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ. Εμείς πάντως να το ξέρουν οι κυβερνώντες ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΕΡΑΤΙΑΤΙΚΑ.

ΝΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΓΩ ΤΙ ΦΤΑΙΩ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΑΝΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ?ΠΗΡΑ ΜΠΕΜΒΕ 330 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΛΈΦΤΑ ΑΛΛΑΞΩ ΜΠΟΥΖΙ ΣΤΟ ΠΑΠΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΒΕΝΖΙΝΑ.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης