LIVE

Κορωνοϊός

"Θα χρειαστούν κι άλλα μέτρα για το 2013-2014" λέει η Τρόικα

"Θα χρειαστούν κι άλλα μέτρα για το 2013-2014" λέει η Τρόικα

Παραπέμπει σε μεγάλο haircut η έκθεση, αφού οι ελεγκτές συνδέουν την επιτυχία του προγράμματος με "την εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα ("PSI")"

Αρχές του 2012 θα μάθουμε τα πρόσθετα μέτρα που θα επιβληθούν το 2013-2014, όπως ανακοίνωσε η Τρόικα. Στη κοινή δήλωση που εξέδωσαν πριν από λίγο, με το πέρας του περιπετειώδους –όπως εξελίχθηκε- ελέγχου για την 6η δόση, οι απεσταλμένοι του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και  της Κομισιόν τονίζουν ότι:
 
-         ο στόχος για μείωση του ελλείμματος του 2011 θα μείνει ανέφικτος.
-         η ύφεση στη χώρα μας ξεπέρασε τις προσδοκίες
-         θα γίνει «κούρεμα» στα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις για φέτος.
 
Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση:
 
- πιθανόν θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα το 2013-2014 που θα ανακοινωθούν πριν τα  μέσα του 2012
- η κυβέρνηση επιμένει ότι θα πετύχει ως το 2014 έσοδα 35 δισ. Από ιδιωτικοποιήσεις.
 
Ειδικότερα, η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πέμπτη αποστολή αξιολόγησης στην Ελλάδα, έχει ως εξής:
 
 
 
Κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την πέμπτη επίσκεψη αξιολόγησης στην Ελλάδα, η οποία αποσκοπούσε στη συζήτηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων. Η αποστολή κατέληξε σε συμφωνία, σε επίπεδο κλιμακίου εκπροσώπων, με τις ελληνικές αρχές επί των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών που απαιτούνται προκειμένου το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης να επανέλθει στη σωστή πορεία υλοποίησης.
 
 
Όσον αφορά τις προοπτικές της οικονομίας, η ύφεση προβλέπεται να είναι εντονότερη σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου η δε ανάκαμψη δεν αναμένεται πριν από το 2013. Δεν παρατηρείται προς το παρόν βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών ούτε αύξηση των επενδύσεων. Τούτο οφείλεται εν μέρει στο ότι η δυναμική των μεταρρυθμίσεων δεν έχει   φτάσει στο επίπεδο εκείνο που απαιτείται ώστε να αρχίσει να μεταβάλλεται το επιχειρηματικό κλίμα.

Εν τούτοις, οι εξαγωγές ανακάμπτουν - έστω και από χαμηλά επίπεδα - η δε ενδυνάμωση του τομέα των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη συγκράτηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει σε πιο ισόρροπη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί δραστικά το τελευταίο έτος και αναμένεται να παραμείνει σε επίπεδα κατώτερα του μέσου πληθωρισμού της ευρωζώνης στο προσεχές μέλλον.
 
Στο δημοσιονομικό τομέα, η κυβέρνηση πέτυχε μεγάλη μείωση του ελλείμματος στο διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη του προγράμματος, παρά την έντονη ύφεση. Ωστόσο, η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2011 δεν είναι πλέον εφικτή, εν μέρει λόγω περαιτέρω μείωσης του ΑΕΠ αλλά και λόγω αποκλίσεων στην υλοποίηση κάποιων μέτρων που είχαν συμφωνηθεί.
 
Όσον αφορά το 2012, πιστεύουμε ότι τα πρόσθετα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την αποφασιστική εφαρμογή του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, θα επαρκέσουν ώστε το δημοσιονομικό πρόγραμμα να επανέλθει στη σωστή πορεία υλοποίησης και να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου για έλλειμμα 14,9 δισ. ευρώ.
 
Όσον αφορά τα έτη 2013-14 είναι πιθανόν να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο επικαιροποίησης του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής πριν από τα μέσα του 2012. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα ευνοεί την ανάπτυξη και ενόψει των αισιόδοξων προοπτικών για βελτίωση του μηχανισμού συλλογής εσόδων, που ήδη έχουν ενσωματωθεί στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής, είναι ουσιώδους σημασίας τα εν λόγω μέτρα να επικεντρωθούν στο σκέλος των δαπανών.
 
Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, έχει επιτευχθεί πρόοδος με τη σύσταση ταμείου ιδιωτικοποιήσεων με άρτια διαχείριση. Ωστόσο οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προετοιμασία των προς ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και, ως ένα βαθμό, η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς συνεπάγονται αισθητή μείωση των εσόδων που αναμένονταν το 2011. Η κυβέρνηση εν τούτοις επιμένει στη δέσμευσή της για έσοδα 35 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014. Βασικός παράγοντας επιτυχίας του προγράμματος είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων από πολιτικές πιέσεις.
 
Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή τους βάση μέσω εργαλείων που βασίζονται στην αγορά. Όπως έγινε σαφές από την εξυγίανση της  Proton Bank το περασμένο Σαββατοκύριακο, η πρόσφατη τροποποίηση του τραπεζικού νόμου διασφαλίζει ότι μη βιώσιμες τράπεζες μπορούν να τεθούν υπό εκκαθάριση με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των καταθετών και  διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 
Στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει μεταξύ άλλων σημειωθεί πρόοδος στις μεταφορές, στις διαδικασίες αδειοδότησης και στα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Η συνολική πρόοδος υπήρξε άνιση και γι’αυτό η ενδυνάμωση των μεταρρυθμίσεων παραμένει η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση να ανασταλεί η υποχρεωτική επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων σε επίπεδο επιχείρησης είναι σημαντικό βήμα, διότι θα διασφαλίσει την ευελιξία της αγοράς εργασίας, η οποία απαιτείται προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και να αποφευχθεί η παγίωση υψηλών ποσοστών ανεργίας.
 
Συνολικά οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο και να δημιουργηθούν οι όροι που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη, είναι απαραίτητο οι ελληνικές αρχές να επιμείνουν περισσότερο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και την οικονομία γενικότερα.
 
Η επιτυχία του προγράμματος εξακολουθεί να εξαρτάται από την εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα ("PSI") και από το δημόσιο τομέα . Οι εν εξελίξει συζητήσεις για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο της 21ης Ιουλίου διασφαλίζουν την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος.
 
 
 
Όταν το Eurogroup και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ εγκρίνουν τα συμπεράσματα της πέμπτης αξιολόγησης, η επόμενη δόση ύψους 8 δισ. ευρώ (5,8 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και 2,2  δισ. ευρώ από το ΔΝΤ) θα είναι διαθέσιμη, πιθανότατα, στις αρχές Νοεμβρίου.
 
 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (8)

Ντιντη

 Μετρα δεν θελετε;;;; να σας στειλουμε καποιον απο γραφειο τελετων να σας τα παρει....

Ευρωπέος

Ωραία, δηλαδή κρατικοποίηση των πάντων, τράπεζες, τα σπίτια μας, εμείς, και να μας δίνουν 100 ευρώ χαρτζηλίκι το μήνα συν δύο γεύματα στο δημόσιο μαγειρείο της γειτονιας, για όσους έχουν μπράτσα να δέρνουν τους αλλοδαπούς που θα είναι μπροστά τους στην ουρά.  Αλέκο οι εφοπλιστές τι σε πείραξαν; τις βίλες τις φορολογούν όσο δεν παίρνει, μη στεναχωριέσαι, και τις πισίνες το ίδιο. Οι μπίζνες των εφοπλιστών ειναι κινητές, δεν "πιάνονται". Βασω όχι, να μην μπει πολιτικός φυλακή. Απλώς να βρουν τα κολλητάρια του που του φυλάνε το κομπόδεμα στο όνομά τους και να πάρουν όσα δεν δικαιολογούνται απο τις φορολογικες δηλώσεις τους. Εχεις ένα εκατομμύριο αντι για 100.000; κατάσχεση τα 900.000 και τα ρέστα κράτα τα.

asert

σταση πληρωμων και επιστροφη στην δραχμη να τελειωνουμε,ετσι κι αλλιως ενα κουρεμα 50% και πανω το ιδιο σημαινει....(για οποιους ξερουν).....

jack

 σε ποιο "σωτηριον" ετος ειμαστε;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΧΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ Ο Χ Α Ρ Ο Σ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

Stoic

 Γαμώτο............ και νόμιζα ότι ήταν τα τελευταία... χαχαχαχα

Βάσω 11-10-2011

κανένα καλό δέν βλέπουμε ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗ;;;;;;;;;;; 

Αλέκος 11- 10- 2011

κόψτε καί κάτι από τούς εφοπλιστές μέ τίς βίλλες καί τίς πισίνες ΟΧΙ από τόν φτωχό κοσμάκι τόν μεροκαματιάρη...... 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης